کشاورزی

هدف ما کنار گذاشتن کشاورزی سنتی وشروعی از صفر است .

مدیریت تلفیقی افات

چكيده

با رشد سريع جمعيت جوامع بشري و افزايش تقاضا براي موادغذايي، تحول شگرفي در کشاورزي سنتي ايجاد گرديد و كودهاي شيميايي، فراورده‌هاي هورموني و ساير عوامل خطرزا براي محيط زيست به صورت كنترل نشده و بي رويه به بخش كشاورزي وارد شدند تا اين بخش بتواند به تقاضاي رو به رشد موادغذايي پاسخ دهد. اما اين افزايش توليد مشکلات زيست محيطي و اجتماعي گوناگوني از جمله نگراني درخصوص کيفيت مواد غذايي و به خطر افتادن سلامت افراد را به دنبال داشته است. لذا يكي از روش‌هايي كه از طريق آن مي‌توان در راستاي بهبود كيفيت موادغذايي گام برداشت؛ مديريت تلفيقي آفات مي‌باشد. مقاله حاضر درصدد است تا به بحث در خصوص مديريت تلفيقي آفات در راستاي بهبود كيفيت موادغذايي بپردازد. برطبق نتايج به دست آمده، در مديريت تلفيقي آفات از روش‌هاي زراعي، فيزيكي و مكانيكي، بيولوژيكي براي كنترل آفات به منظور كاهش مصرف سموم و آفت‌كش‌ها استفاده كرده و به روش شيميايي به عنوان آخرين راهبرد اجرايي با در نظر گرفتن حداقل اثرات سوء براي محيط زيست توجه مي‌شود.

كلمات كليدي
مديريت تلفيقي آفات، كيفيت، موادغذايي، بهبود

مقدمه
امروزه جهان با مشكل بزرگي به نام رشد جمعيت مواجه است كه يكي از پيامدهاي آن كمبود غذا مي‌باشد و تامين غذاي اين جمعيت رو به رشد به بخش كشاورزي مربوط مي‌شود. افزايش جمعيت سبب شده است تا كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، فراورده‌هاي هورموني و ساير عوامل خطرزا براي محيط زيست به صورت كنترل نشده و بي رويه به بخش كشاورزي وارد شوند تا اين بخش بتواند به تقاضاي رو به رشد موادغذايي پاسخ دهد.
اما اين افزايش توليد همواره مشکلات زيست محيطي و اجتماعي گوناگوني همچون آلودگي منابع آب، تداوم فشارهاي اقتصادي بر کشاورزان، نبود اطمينان از وجود بازارهاي مناسب، نگراني مصرف‌کنندگان از سلامت و کيفيت مواد غذايي و به خطر افتادن سلامت و محيط زيست را به دنبال داشته است. از اينرو در دهه‌هاي اخير با افزايش نگراني‌هاي کيفيت غذا و سلامت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنين تخريب منابع طبيعي، کشاورزي پايدار مورد توجه واقع شده است. كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي است كه در جهت منافع انسان بوده، كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و با محيط در توازن است. در كشاورزي پايدار بر ثبات عملكرد در طولاني مدت با حداقل تاثير بر محيط تاكيد مي‌شود. كشاورزي پايدار با حفاظت از زمين، آب و ذخاير ژنتيكي گياهي و جانوري همراه بوده، تخريب زيست محيطي به همراه نداشته، از فناوري مناسب و سازگار با محيط زيست استفاده كرده، از نظر اقتصادي سودآور بوده و از نظر اجتماعي مطلوب است. يكي از اهداف مهم نظام‌هاي كشاورزي پايدار، كاهش مصرف نهاده‌ها در توليد محصولات و در نهايت، بهبود كيفيت مواد غذايي است. در اين راستا يكي از روش‌هايي كه از طريق آن مي‌توان به اين هدف دست يافت؛ مديريت تلفيقي آفات مي‌باشد. با توجه به آنچه ذكر گرديد، مقاله حاضر درصدد است تا به بحث در خصوص مديريت تلفيقي آفات و بهبود كيفيت مواد غذايي بپردازد.

مديريت تلفيقي آفات (IPM)
مفهوم مديريت تلفيقي آفات ابتدا در دهه 1970 در كشورهاي در حال توسعه در پاسخ به اثرات منفي زيست محيطي در ارتباط با استفاده نادرست يا بيش از حد آفت‌كش‌هاي شيميايي و نهاده‌هاي توليدي و در جستجوي آلترناتيوهاي كنترل آفات و در جهت كاهش استفاده از آفت‌كش‌ها مطرح شد و گسترش يافت (Buhler, 1997 & Morse). بر طبق تعريف شبكه مديريت تلفيقي آفات ملي، مديريت تلفيقي آفات يك رويكرد پايدار به وسيله تركيبي از روش‌هاي بيولوژيكي، زراعي، فيزيكي و شيميايي بوده كه به شيوه‌اي خطرات زيست محيطي و امنيت غذايي را به حداقل خود مي‌رساند (Knodel & McMullen, 1999).
در آيين نامه بين المللي توزيع و مصرف سموم شيميايي (2002)، مديريت تلفيقي آفات چنين تعريف شده است: «مديريت تلفيقي آفات (IPM) عبارت است از بررسي تمامي فنون موجود براي مهار آفات و تلفيق اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از رشد جمعيت آفات و نگهداشتن ميزان مصرف سموم شيمايي در حدي كه توجيه اقتصادي داشته باشد و خطرات آن بر سلامتي انسان و محيط زيست به كمترين حد برسد و يا كاهش يابد. در مديريت تلفيقي آفات بر توليد محصول سالم با حداقل آسيب به كشت بوم زراعي و بهره‌گيري از راهكارهاي طبيعي مبارزه با آفات تاكيد مي‌شود». در واقع اهداف مديريت تلفيقي آفات كاهش استفاده از آفت‌كش‌ها و در عين حال امنيت مواد غذايي، حفاظت از محيط زيست و تضمين سلامت كشاورزان، خانواده‌هايشان و مصرف‌كنندگان است (Palis, 2006).
مزاياي مديريت تلفيقي آفات
مديريت تلفيقي آفات يكي از عناصر و اجزاي توسعه كشاورزي پايدار مي‌باشد كه از رسالت‌هاي اوليه آن كمك به كشاورزان جهت توليد محصولات مفيد و با كيفيت از طريق بكارگيري رويكردهاي دقيق اقتصادي و زيست محيطي است. در حقيقت مي‌توان گفت مديريت تلفيقي آفات يكي از فناوري‌هايي است كه براي كاهش استفاده از آفت‌كش‌هايي كه موجب خسارت به محيط زيست و به خطر انداختن سلامت انسان مي‌شود بكار گرفته شده است تا توسط آن بتوان محصولات را به سمت پايداري بيشتر سوق داد (Pingali & Rogers, 1995). به زعم عمادي (1384) مديريت تلفيقي آفات فراتر از يك بسته فناوري همانند رهيافتي براي توسعه پايدار كشاورزي عمل مي‌كند و رويكردي چندجانبه است. از لحاظ اقتصادي در پي بهبود عملكرد و سود، كاهش هزينه و بهبود مديريت واحد بهره‌برداري است. از لحاظ اكولوژيكي در پي كاهش مصرف سموم و آفت‌كش‌هاي شيميايي، بهره‌گيري از دشمنان طبيعي آفات جهت حفظ توازن و تنوع گونه‌هاي زنده است و از لحاظ اجتماعي نيز در پي سازماندهي كشاورزان در گروه‌هاي هميار، ايجاد شبكه، توسعه مهارت‌هاي فني، ارتباطي، ارتقاي دانش فناوري كشاورزان با كمك آموزش تجربي و تسهيل‌گري، حفظ بهداشت و سلامت جامعه، تسهيل امنيت و سلامت غذايي و غيره است.
با توجه به اين كه كشاورزان علاقمند هستند تا هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند، مديريت تلفيقي آفات اين فرصت را براي كشاورزان فراهم مي‌كند تا بتوانند هرچه بهتر در اين راستا توليد محصولات را اقتصادي تر كنند. مورد ديگري كه كشاورزان را به كاهش مصرف سموم شيميايي وادار مي‌كند، محدوديت‌هاي مربوط به باقيمانده سموم شيميايي آفت‌كش در محصولات صادراتي است (حيدري، 1385).

عمليات مديريت تلفيقي آفات
روش‌هايي كه در مديريت تلفيقي آفات مورد استفاده قرار مي‌گيرد به روش‌هاي زراعي، روش‌هاي فيزيكي و مكانيكي، روش‌هاي بيولوژيكي، و روش‌هاي شيميايي به شرح زير تقسيم مي‌شود.
روش‌هاي كنترل زراعي
شامل مجموعه‌اي از عمليات زراعي و مديريت مزرعه است كه موجب كاهش خسارت عوامل خسارت‌زا مي‌گردد. به عنوان مثال تنظيم تاريخ كاشت با توجه به بيولوژي آفات، كاهش خسارت آن‌را امكان‌پذير مي‌سازد. مثلا در شرايط اصفهان، ذرت‌هاي كاشته شده در نيمه دوم خرداد و ديرتر از آن، از خسارت زنجرك‌ها و تعدادي از ويروس‌ها كه توسط اين زنجرك‌ها منتقل مي‌شوند، در امان مي‌مانند (جلالي، 1385).
چنانچه از الگوي ساليانه تحولات آفات اطلاعاتي وجود داشته باشد مي‌توان با تنظيم تاريخ كاشت، دوره استقرار گياه را طوري تنظيم كرد كه در آن دوره جمعيت آفات كم باشد. همچنين، با برداشت زودتر و يا با استفاده از ارقام زودرس تا حدي خسارت آفت را كاهش داد (كوچكي و خلقاني، 1377).
روش‌هاي كنترل بيولوژيكي
كنترل بيولوژيكي پديده‌اي است طبيعي ناشي از كنش متقابل اجزاي زنده يك زيست بوم در تنظيم جمعيت. با توجه به اين مساله كنترل بيولوژيكي همه عوامل مرگ و مير را در بر مي‌گيرد كه خود شامل رقابت بين گونه‌هاي هم‌سان يا متفاوت، تاثير ميزبان‌هاي مدافع يا مقاوم و نتايج مستقيم يا غير مستقيم حمله موجودات وابسته به سطوح بالاتر غذايي است. كنترل بيولوژيكي كاربردي غالبا مستلزم حفظ منابع‌طبيعي و تكثير انواع بخصوص موجودات به منظور تنظيم جمعيت گونه‌هاي نامطلوب و در نتيجه جلوگيري يا كاهش اثرات منفي آن‌ها است (قهاري، 1379).
بطور كلي، كنترل بيولوژيك عبارت از بكارگيري موجودات زنده جهت كاهش جمعيت آفات است. انگل‌هاي حشرات (پارازيتويدها)، باكتري‌هاي بيمارگر و شكارگرهاي آفات از جمله موجوداتي هستند كه در اين روش مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين روش كنترل از اين عوامل مفيد كه بطور طبيعي در محيط يا بر روي محصول وجود دارند حمايت و حفاظت شده و يا پس از تكثير و پرورش، بطور مصنوعي در محيط موردنظر رهاسازي مي‌شوند تا با شكار، انگلي كردن و يا ايجاد بيماري در آفت، باعث تضعيف يا مرگ آن‌ها شوند (راثي‌پور، 1377).
روش‌هاي كنترل فيزيكي و مكانيكي
كنترل فيزيكي عبارت از استفاده از سرما (نگهداري محصولات توليدي در سردخانه و انبارهاي سرد و نيز يخ آب زمستانه)، گرما (ضدعفوني بذور بعضي از گياهان براي كنترل عوامل بيمارگر، ضدعفوني غده‌ها و پيازها با هواي گرم و خشك)، تشعشع، رطوبت و خشكي (در بسياري از مواد افزايش رطوبت نسبي موجب كاهش خسارت آفاتي مانند كنه‌هاي نباتي مي‌گردد. از سوي ديگر، كاهش رطوبت نسبي در گلخانه‌ها موجب كاهش مقدار زيادي از بيماري‌هاي گياهي مي‌گردد) براي كنترل آفات است. كنترل مكانيكي شامل استفاده از ابزار و ادوات، پلاستيك، تله‌هاي مختلف، توري و غيره براي كنترل اين عوامل خسارت‌زا مي‌باشد (راثي‌پور، 1377).
روش‌هاي كنترل شيميايي
در مديريت تلفيقي آفات استفاده از سموم مجاز به عنوان آخرين راهبرد اجرايي با درنظر گرفتن حداقل اثرات سوء براي محيط زيست و دشمنان طبيعي آفات محسوب شده كه در آن سعي مي‌شود تا با تلفيق پديده‌هاي طبيعي و استفاده از آن‌ها در كشاورزي، از مصرف نهاده‌هاي خارجي مانند سموم و كودهاي شيميايي تا حد امكان جلوگيري شود و شرايط مناسب براي سلامت بشر و محيط زيست فراهم گردد (سليماني و اميري لاريجاني، 1383).
در شرايطي كه آفت شدت يابد و با روش‌هاي ديگر مبارزه كنترل آن ميسر نشده باشد؛ استفاده از تركيبات معدني و يا تركيبات آلي كه منشا طبيعي داشته باشند، مجاز مي‌باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه اين دسته از سموم بايستي حداقل خطر را براي جانوران، بخصوص پستانداران و حشرات مفيد، داشته باشند و كمترين آسيب ممكن را به محيط زيست وارد نمايد و سريعاً تجزيه شده و در طبيعت تجمع پيدا نكند (راثي‌پور، 1377).
با جمع‌بندي از آنچه بيان گرديد، ذكر اين نكته شايان اهميت است كه مديريت تلفيقي آفات يك رهيافت اكولوژيكي براي مديريت آفات است كه روش‌هاي زراعي، فيزيكي و مكانيكي، بيولوژيكي و شيميايي را به نوعي تركيب مي‌سازد كه هزينه اقتصادي، خطرات بهداشتي و زيست محيطي كمتري به دنبال داشته باشد.

نتيجه‌گيري و پيشنهادها
آن‌چه از مرور مقاله حاضر مي‌توان به مثابه برگرفته‌هاي تلخيص شده به دست آورد، همانا ضرورت توجه به مقوله مديريت تلفيقي آفات در راستاي بهبود كيفيت موادغذايي مي‌باشد. استفاده بي‌رويه از سموم و آفت‌كش‌هاي شيميايي يكي از منابع مهم آلودگي محيط زيست هستند و بر سلامتي موجودات زنده از جمله انسان‌ها تاثير منفي مي‌گذارند. مديريت تلفيقي آفات يكي از مولفه‌هاي دستيابي به كشاورزي پايدار است و از رسالت‌هاي اوليه آن مي‌توان كمك به كشاورزان در جهت توليد محصولات مفيد و با كيفيت از طريق بكارگيري رويكردهاي دقيق اقتصادي و زيست محيطي را نام برد. مديريت تلفيقي آفات به دلايل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قابل توجيه است. آشكار شدن پيامدهاي نامطلوب مصرف سموم و آفت‌كش‌هاي شيميايي، افزايش آگاهي و مسئوليت‌پذيري زيست محيطي كشاورزان، خطر افزايش مقاومت آفات در مقابل آفت‌كشها توام با مشكلات دسترسي و هزينه‌بري آفت‌كش‌هاي شيميايي و استقبال مصرف‌كنندگان از محصولات ارگانيك به عنوان يك مزيت از جمله عواملي است كه كشاورزان را به سوي مديريت تلفيقي آفات سوق مي‌دهد.
در مديريت تلفيقي آفات از روش‌هاي زراعي، فيزيكي و مكانيكي، بيولوژيكي براي كنترل آفات به منظور كاهش مصرف سموم و آفت‌كش‌هايي كه موجب خسارت به محيط زيست و به خطر انداختن سلامت انسان مي‌شوند؛ استفاده كرده و به روش شيميايي به عنوان آخرين راهبرد اجرايي با در نظر گرفتن حداقل اثرات سوء براي محيط زيست توجه مي‌شود.
در پايان پيشنهاد مي گردد تا برنامه‌هاي آموزشي جهت افزايش دانش افراد در خصوص محيط زيست و اهميت حفظ آن توليد و پخش گردد. همچنين، کلاس‌هاي ترويجي در خصوص مديريت تلفيقي آفات و روش‌هاي مبارزه با آفات در راستاي كاهش مصرف سموم و آفت‌كش‌هاي شيميايي برگزاري شود و خبرنامه‌هاي ترويجي درباره اقدامات فرهنگي در راستاي گسترش مديريت تلفيقي آفات انتشار يابد.

دانلود فایل به صورت ppt


[ شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391 ] [ 15:14 ] [ فردین محمدی ]

[ ]

انواع مبارزه
مبارزه بيولوژيك با آفات گياهي

 

         

مقدمه:

در کشورهای مختلف جهان، رشد روز افزون حمعیت موجب نیاز غذایی شدید گردیده که سبب شده انسان در جهت تولید بیشتر محصولات کشاورزی اقدام نماید . انسان همواره از دیرباز با مشکل آفات وبیمارهای گیاهی برای تولید محصولات کشاورزی مواجه بوده وبرای حفظ محصول تولیدی خود به روشهای مختلف با آفات نباتی مبارزه کرده است . با ظهور سموم شیمیایی مختلف تولید وعرضه آن تشویق کشاورزان به استفاده بیش از حد سموم روزبه روز بر وسعت سمپاشی علیه آفات نباتی افزوده شده ویعلت تاثیر سریع سموم کنترل در آفت ومصرف آسان آن ،بدون آینده نگری وتوجه به اثرات سوء مخرب آن بر محیط زیست وانسان ،مصرف سموم شیمیایی بیش ازحد صورت گرفته است . در مدت زمان کوتاهی آثار سوءمصرف بی رویه سموم شیمایی برروی انسان وسایر جانداران، آبهاومحیط زیست آشکار گردیده وضمن از بین رفتن حشرات مفید ودشمنان طبیعی آفت ومقاوم شدن افات نباتی مقابل سموم نه تنها انسان در کنترل آفات موفق نشده بلکه سلامتی انسانها نیز به خطر افتاده است وبا آثار با قیمانده غیر مجاز سموم روی محصولات کشاورزی روز به روزبرشمار قربانیان سموم شیمیایی افزوده شده وبیماری های صعب العلاج نظیرسرطان ، نازاییها،ومسومیت های حاد ومزمن و... از پی آمدهای استفاده  بی رویه از سموم بوده است.

 

                

                                      بالتوري سبز                                       زنبور براكون

با پیدایش روش مبارزه بیولوژیکی وبکار گیری روشهای تلفیقی در مبارزه با افات نباتی اعم از کنترل زراعی مکانیکی ، شیمیایی  و بیولوژیکی میزان مصرف سموم شیمیایی کاهش یافته وروشهای  غیر شیمیایی مبارزه با آفات آغاز شده است .بر این اساس در کشور ما نیز کار شناسان کشاورزی با استفاده از روشهای مبارزه بیولوژیک در قالب مدیریت تلفیقی اقدام به کنترل آفات نباتی در مزارع برنج ،گندم پنبه ، سویا وباغات نموده وبا حمایت از دشمنان طبیعی آفات از قبیل : کفشدوزک , بالتوری , کنه های  شکار گر همچنین تکثیر وپرورش حشرات مفید – زنبور تریکوگراما وبراکون  با آفات محصولات زراعی مبارزه نموده اند. در منطقه مغان نیز طرح مبارزه بیولوژیک با آفات آغاز شده وکار پرورش ،تکثیر ورها سازی حشره مفید زنبور تریکوگراما وبراکون به منظور کنترل آفات کرم غوزه پنیه ودانه خوار سویا وساقه خوار ذرت صورت گرفته واز طرف کشاورزان پنبه کار ؛ سویا کار وذرت کار منطقه مغان نیز مورد استقبال واقع شده وروز به روز بر تعدا دکشاورزان متقاضی بیولوژیک افزوده میشود

 

                   

                     كفشدوزك هفت نقطه اي                              زنبور تريكو گراما

روشهای مبارزه بیولوژیک:

مبارزه بیولوژیک  یعنی استفاده از دشمنان طبیعی (عوامل بیولوژیک )برای کاهش جمعیت یک افت که شامل چند گروه اند ومهمترین آنها عبارتند از :

1- میکرو ارگانیسمها شامل ویروس ،باکتری وقارچ بوده که باعث آلودگی عامل خسارت زا شده واز این طریق آفت را ازبین می برند.

2- پرداتورها یا شکارگرها: این عوامل مستقیماًاز آفت تغذیه وآن را ازبین می برند مثل حشره مفید کفشدوزک که آفت شته را ازبین می برد.

3- پارازیت یا انگها: این عوامل بیولوژیک  با تخم گذاری روی بدن آفت از آن تغذیه وبدین طریق آفت از بین می رود ، مثل زنبور براکون که لارو کرم غوزه را ازبین می برد.

4- پاراز یتوئیدها: این دسته انگلها از طریق تخم گذاری روی تخم آفت آنها را ازبین میبرند مثل زنبور تریکو گراما که با تخم گذاری روی تخم کرم غوزه آنرا ازبین می برد.این حشرات مفید (زنبور براکون – زنبور تریکو گراما ) از طریق تکثیر در کارگاه پرورش حشرات مفید (انسکتاریوم )به کشاوزران عرضه وبدین ترتیب جمعیت آنان در طبیعت با رها سازی این زنبور ها زیاد میشود.

5- روش ژنتیکی: مثل تکنیک نر عقیمی که با رها سازی حشره عقیم وجفت گیری با حشره ماده جمعیت آفت کاهش می یابد .

6- استفاده از فرمون ها: استفاده از تله های فرمونی که نوعی ماده شیمیایی جلب کننده هستند ودر تعیین زمان خسارت آفت موثرند  فرمرنها شامل فرمون جنسی وفرمون تجمعی هستند که بوسیله فرمون جنسی ازطریق جلب حشرات نر وصید آنها جمعیت نیز کاهش می یابد 

اجرای طرح مبارزه بیولوژیک  با آفات پنبه، سویا وذرت:

در این طرح که باهدف کاهش مصرف سموم شیمیایی وبه منظور حمایت از حشرات مفید وافزایش جمعیت دشمنان طبیعی آفت صورت می گیرد ،در منطقه مغان در مزراع پنبه وسویا وذرت وبرای کنترل آفات کرم غوزه پنبه،کرم دانه خوار سویا وکرم ساقه خوار ذرت از دونوع ماده بیولوژیک  با عنوان زنبور تریکو گراما جهت پارازیت تخم آفت وزنبور براکون جهت پارازیت لارو آفت استفاده می شود .با سر کشی به مزارع پنبه ،سویا وذرت وبررسی آفت ونمونه برداری از جمعیت آفت وتعیین زمان مناسب رها سازی کار مبارزه با افات محصولات زراعی بارهاسازی حشره مفید در مزراع صورت می گیرد . البته جهت پیش آگاهی وتعیین زمان تخم ریزی پروانه آفت بااستفاده ازتله نوری وتله فرمونی نیزاقدام می شود. در ابتدا جهت پارازیت تخم آفت از زنبور تریکو گراما در یک یادو مرحله بسته به در صد تخم اقدام به رها سازی زنبور می گردد .بدین منظور از کارتهای تریکو گراما که روی هریک از آنها مقدار 2%گرم زنبور استفاده وبه فاصله هر10متر یک عدد کارت روی بوته پنیه یا سویا قرار می گیرد . بعد از قراردان کارتها به فاصله 24 تا 48 ساعت زنبورهای تریکو گرامادر مزرعه پخش می شود وبلافاصله شروع به پارازیت نمودن تخم آفت می کند وبدین ترتیب تخم آفت از بین می رود واز این طریق جمعیت آفت کاهش یافته وجمعیت زنبور تریکو گراما افزایش می یابد .زنبور براکون دومین ماده بیولوژیک  است که در مزراع پنبه ،سویا وذرت رها سازی می شوند؛

 

               از بين رفتن تخم توسط زنبور تريكوگراما                     نصب تريكوكارت در مزرعه

 

این زنبور نسبتاًقوی وفعال بوده  ،دارای قدرت پارازیت بالا میباشد .زنبور ماده برا کون لارو آفت راپیداکرده و پس از فلج یا کشتن آن اقدام به تخم ریزی روی لارو نموده وآن را ازبین می برد که بدین منظور از لیوانهایی که داخل هریک از آنها 200عدد زنبور براکون است وبرای هر هکتار  5عدد لیوان (1000عدد زنبور براکون ماده )استفاده میشودکه با ازبین بردن لارو آفت مانع خسارت محصول میشود .عملیات رها سازی زنبور تریکوگراما وبراکون در مزراع پنبه ،سویا وذرت در منطقه مغان بسته به جمعیت آفت وتعدادنسل های آفت بطور متوسط 3تا 4 بار در طول دوره رشد محصول صورت میگیرد.

 

مبارزه بیولوژیک  با آفات گامی موثر در کاهش مصرف سموم وحفظ محیط زیست می باشد . برای موفقیت درمبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی با کارشناسان کشاورزی مشورت کنید


ادامه مطلب

[ دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391 ] [ 8:49 ] [ فردین محمدی ]

[ ]

روشهای اصول مبارزه با افات

        اصول مبارزه با افات

به طور کلی کنترل حشرات به دو صورت انجام می شود.یکی کنترل طبیعی و دیگری کنترل مصوعی که در زیر به شرح ان می پردازیم

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

الف-کنترل طبیعی natural contorol

در این طریقه کلیه عوامل طبیعی غیر از انسان در جتوگیری از افات دخالت دارند.به عبارت دیگر در کترل طبیعی انسان نقش عمده ای ندارد ولی با مطالعه و به کار گیری شیوهای فنی وعلمی میتواند موجب تقویت وتسریع این طریقه گردد و یا اینکه با بی توجهی در عملیات زراعی مانع از تاثیر کافی این عوامل شود وشرایط بهم خوردن عوامل طبیعی را فراهم سازد. معمولا عکس العمل عوامل مختلف روی هم شرایط متعادلی بوجود می اورد و اجتماع حشرات را در حد متناسب قرار می دهد. حشرات  مضر هم مانند دیگر جانوران دارای دشمنان طبیعی هستند که با شکار یا پارازیته شدن تحت کنترل در می ایند.هوای گرم و مرطوب برای زندگی حشرات مناسب می باشد: ولی حرارت و رطوبت های بسیار کم یا زیاد باعث مرگ حشرات ی گردد . بطور کلی حشرات در های گرم و خشک کمتر یافت می شوند.هوای سرد زمستان بخصوص یخبندان زود راس ویا دیر راس باعث مرگ بسیاری از حشرات می شود.باران های بسیار شدید به بسیاری از حشرات مانند شتها اسیب می زند.یک برف سنگین زمستان در مورد مراحل مختلف زندگی حشرات اثر گذار است.حشرات در مقابل نور رشد و دگر دیسی سریعتر دارند و شدت نور در انتشار.لقاح و تخم گذاری بسیاری از حشرات موثر است .                                                                                                                    خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک:نوع گیاهان ان منطقهاست که نوع حشرات ان منطقه را مشخص می کنند. غذا یکی از عوامل مهم در انتشار حشرات است و وقتی  مقدار ان به اندازه کافی نباشد حشرات یا از بین می روند یا به منطقه ی دیگری مهاجرت می کنند.دریاها .کوها ومراتع نیز موانع موثری در انتشار جغرافیایی حشرات هستند.

2-کنترل صنوعی یا کار بردیapplied method

در این نوع کنترل انسان بطورمستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارد ومخصوصا دانش متخصص نقش مهمی در ان دارد.برسی بیولوزی افات وتعین بهترین  تاریخ مبارزه و مطالعه روی هورمون ها و فرمون ها وهمه تحقیقاتی که در کنترل کاربردی موثر است دست پرورده انسان است.روش های که در این نوع کنترل دخالت دارند عبارتند از:

1-مبارزه زراعی

2-مبارزه فیزیکی ومکانیکی

3-مبارزه قانونی

4-مبارزه بیولزیک

5-مبارزه شیمیایی

در به کار بردن هریک از روش ها نکته ای که باید در نظر داشت اینده نگری به منظور حفظ تعادل مطلب طبیعی و صرفه اقتصادی مبارزه با افات است.برای کلیه افات باید استانه ی زیان اقتصادی وسطح زیان اقتصادی مشخص گردد.یکی از مهترین اصول مهمترین اصول مبارزه با افات رعایت موارد مذکور است.بدین ترتیب که به صرف مشاهده کوچکترین اثار خسارت ویا حشره عامل نباید اقدام به عملیات مصنوعی مبارزه بخصوص کاربرد مواد شیمیایی افت ‏کش نمود بلکه باید ارزش اقتصادی این عملیات با توجه به جمیع جهات مشخص شود.

 

1-مبارزه زراعی cultural contorol

فرق بین روش های زراعی با روش های فیزیکی و مکانیکی در این است که در این روشها ازعملیات مختلف زراعی واز امکانات وماشینهای کشاورزی علیه افات استفاده میشود.این طریقه مبارزه اغلب غیر مستقیم و بیشتر جنبه ی پیشگیری دارد و باید قبل از حمله ی شدید افات به کا رود. با وجوداینکه این روش ها در بسیاری از موارد شایان اهمیت زیادی است متاسفانه غالب کشاورزان در به کار بردن ان رغبت نشان نمی دهند.در صورتی که اگرکاربرد این روشها بر اساس مطالعات وبررسی های لازم باشد بخصوص در زراعت های وسیع که ارزش محصولات بدست امده در واحد سطح نسبتا کم است روش های زراعتی از اصولی ترین راه مبارزه می باشد.مبارزات زراعی بستگی به شرایط خاص زندگی یک گونه از حشره ی افت از جمله دیاپوز.تغذیه.شرایط مساعد زادو ولد.نوع گیاه زراعتی و شرایط جغرافیایی منطقه پایه ریزی می شوند و در پاره ای از موارد بهترین نتایج را می دهند.

مهمترین روش ههای زراعی که علیه افات به کار برده می شوند عبارتند از:

الف-تناوب زراعی

ب-تیلر زدن و شخم

ج-از بین بردن بقایای گیا هی

د-تغیر تاریخ کشت یا برداشت

و-به کار بردن واریته های مقاوم

 

2-مبارزه ی مکانیکیmechanical contorol

در این روش یک ابزار یا وسیله ی مکانیکی برای انهدام و مبارزه با افات به کار می رود.جمع اوری با دست قدیمی ترین و ابتدای ترین راه از بین بردن افات می باشد و هم اکنون نیز ممکن است در شرایط محدود  مانند جمع اوری افات از روی چند بوته ویا چند درخت سیب علیه شتها و یا کرم خراط مورد استفاده قرار گیرد.جمع اوری تخم افاتی مانند ملخ ها یکی دیگر از راهای مبارزه با افات بوده است.سال ها قبل برای مبارزه با ملخ های بومی وزارت کشاورزی مردم را تشویق به جمع اوری تخم ملخ ها می کرد وان را از انها خریداری می نمود.استفاده از انواع واقسام ماشین های جمع اوری حشرات‘باند های مخصوصی که برای لارو کرم سیب اطراف تنه ی درختان می بندند. کندن گودال ها برای جمع اوری و دفن ملخ های مهاجر که در گذشته عمل می شداز ان جمله اند.

3- مبارزه ی فیزیکی physical contorol

در مبارزه ی فیزیکی ازبرخی از خواص فیزیکی محیط یا از ادوات فیزیکی علیه افات استفاده می شود.این روش بیشتر در شرایط بسته و محدود قابل اجراست.مهم ترین روش های فیزیکی که در مبارزه با افات به کار می روند به شرح زیر است.

1-بکار بردن سرما

2-بکار بردن حرارت های بالا

3-استفاده از نور

4- استفاده از امواج رادیوئ

5-استفاده ازپرتوهای یون ساز                      

[ دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391 ] [ 8:26 ] [ فردین محمدی ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه